FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ?

 1. Kiedy rozpoczyna się proces rekrutacji i jak przebiega?

Rozpoczyna się od lutego każdego roku. Na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja znajdują się informatory oraz elektroniczne podanie. Wypełnione podanie przesyłane jest automatycznie na skrzynkę mailową szkoły . Po otrzymaniu podania pełnomocnik do spraw rekrutacji umawia się na indywidualne spotkania z rodzicami i dziećmi. Spotkanie służy jedynie poznaniu oczekiwań rodziców i dzieci wobec szkoły oraz poznaniu zainteresowań i umiejętności dzieci.

 1. Co to znaczy, że szkoła realizuje idee edukacji włączającej?

Nasza szkoła ma wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), z nadpobudliwością psychoruchową z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD), z niepełnosprawnością intelektualną (programy rozwojowe), cierpiący na fobię szkolną, depresję, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, itp. Staramy się tworzyć klasy, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci, które takich potrzeb nie mają. Realizowana przez nas idea edukacji włączającej zakłada, że dziecka nie należy zmieniać i przystosowywać do systemu edukacyjnego, lecz odwrotnie – szkoła i system edukacyjny powinien wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci, zarówno sprawnych jak i niepełnosprawnych.

 1. Jak realizowana jest idea pracy włączającej w szkole?

Działający w naszych szkołach od wielu lat projekt, mający na celu skuteczne nauczanie i socjalizację dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmuje kilka etapów, które pomagają trafnie zdiagnozować, zanalizować i ocenić potrzeby oraz uwarunkowania naszych uczniów. Pozwala to na opracowanie skutecznej i bardziej zindywidualizowanej opieki edukacyjnej i psychologicznej, na nawiązanie dobrych relacji z rodzicami i przygotowanie klasy na przyjęcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Mamy Kartę Dużej Rodziny czy jest honorowana w szkole?

Posiadanie Karty Dużej Rodziny upoważnia do otrzymania 20% obniżki czesnego i powinna być złożona razem z dokumentami natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu ucznia do szkoły.

 1. Czy otrzymamy zniżkę, jeżeli w placówkach uczy się rodzeństwo?

Rodzicom, którzy mają w naszych placówkach (niezależnie od poziomu nauczania) dwoje dzieci przysługuje zniżka w wysokości 200 zł na każde dziecko.

 1. Kiedy podpisywana jest umowa edukacyjna?

Umowa z rodzicami nowo przyjętych uczniów podpisywana jest na początku września i obowiązuje na okres roku szkolnego. W tym samym terminie z rodzicami obecnych uczniów podpisywane są aneksy na kolejny rok szkolny.

 1. Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy?

Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę z zachowaniem co najmniej 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

 1. W jaki sposób możemy otrzymać zaświadczenie o wypełnieniu obowiązku szkolnego?
 • zaświadczenie wystawiane i przesyłane jest automatycznie przez sekretariat szkoły, jeżeli rodzic poda nazwę i adres szkoły rejonowej
 • na życzenie rodzica, który jest osobiście zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia do szkoły rejonowej.
 1. Ile wynosi czesne, do kiedy i na jakie konto należy je wpłacać?
 • wysokość czesnego podawana jest na początku września i wynika z kalkulacji kosztów.
 • jeżeli uczeń rozpoczyna naukę we wrześniu czesne w równych ratach płacone jest przez 10 miesięcy od września do czerwca każdego roku. Jeżeli uczeń rozpoczyna naukę w terminie późniejszym wysokość 10 miesięcznego czesnego dzielona jest proporcjonalnie na miesiące obejmujące okres nauki ucznia.
 • czesne płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca na nr konta: 04 1560 0013 2915 4054 1000 0001
 1. Ile wynosi wpisowe?

Wpisowe w wysokości 1 raty czesnego jest opłatą jednorazową i pokrywa koszty związane z procedurą przyjęcia Ucznia do szkoły.

 1. Czy przed rekrutacją prowadzony jest program adaptacyjny?

 O rozpoczęciu naszego autorskiego programu adaptacyjnego z wyprzedzeniem informujemy na stronie szkoły. Celem programu jest umożliwienie poznania szkoły oraz zapoznanie się z kadrą i nowymi kolegami.

 1. Czy w szkole jest stołówka?

Szkoła korzysta z usług sprawdzonej firmy cateringowej, która dostarcza posiłki na początku przerwy obiadowej (godz.12.50-13.10). Posiłki można zamawiać i opłacać za pośrednictwem aplikacji Jem w szkole.  Ceny i rodzaje posiłków dostępne są w Aplikacji.  

 1. Czy szkoła organizuje wyjazdy edukacyjne, wycieczki?

Wyjazdy edukacyjne organizowane są dwa razy w ciągu roku szkolnego (wyjazd wrześniowy, wyjazd czerwcowy). Koszt wyjazdu pokrywają rodzice.

 1. Kiedy zaczynają się zajęcia specjalistyczne?

Zajęcia z psychologiem zaczynają się najszybciej jak to możliwe (kiedy tylko psychologowie ułożą grafiki swoich zajęć). Pozostałe zajęcia specjalistyczne startują w październiku.

 1. Moje dziecko ma nowe orzeczenie. Gdzie je zanieść?

 Całą dokumentację uczniów prosimy przekazywać do głównego sekretariatu szkoły mieszczącego się przy ul. Karmelickiej 26 lub do recepcji danej placówki.

 1. Dlaczego plan lekcji ulega zmianie?

Wrzesień jest dla szkoły jest czasem organizacji pracy, poznawania nowych uczniów i ich potrzeb. W tym miesiącu organizujemy również wyjazd integracyjny. W związku z tym plan ulega zmianie. Stały plan startuje od października i uwzględnia on indywidualne potrzeby uczniów oraz zajęcia fakultatywne dla uczniów klas maturalnych.

    17. Moje dziecko ma kłopoty z czytaniem i pisaniem, co robić?

 Należy zbadać przyczyny niepowodzeń szkolnych u dziecka. W tym celu najlepiej najpierw porozmawiać z wychowawcą i psychologiem lub pedagogiem a następnie udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej współpracującej ze szkołą: tj. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 12: ul. Dzielna 1A 00-162 Warszawa

telefon: 22 636 66 99, 22 636 91 99 e-mail:  

   18.Jak umówić się z psychologiem na spotkanie?

Psychologowie podczas zebrań z rodzicami podają w jaki sposób się z nimi komunikować. Uniwersalnym sposobem komunikacji w szkole jest dziennik elektroniczny Librus.

  19. Co muszę zrobić, żeby dziecko mogło samodzielnie wracać do domu z lekcji, z wycieczek i eventów?

Należy złożyć pisemne oświadczenie w sekretariacie szkoły lub recepcji danej placówki.

   20. Co robicie w ramach orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego?

Szkoła zapewnia realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego oraz dostarczonych opinii. Jest to m.in. pomoc psychologiczna, terapia sensoryczna (terapia ręki), logopedia, neurologopedia, trening koncentracji uwagi, trening umiejętności społecznych, zajęcia wyrównawcze. Szkoła nie prowadzi terapii, którą należy realizować w placówkach zewnętrznych.

  21. Czy w szkole są organizowane kółka zainteresowań lub zajęcia poza lekcyjne?

Organizacja zajęć poza lekcyjnych uzależniona jest od liczby chętnych osób oraz ich zainteresowań.

  22. Czy szkoła organizuje eventy?

O terminach i tematyce planowanych eventów z wyprzedzeniem informujemy na stronie internetowej szkoły.